SF3630 480 135 50 AIMCB, SF363048013550AIMCB, tủ cắt lọc sét 3 pha 630A, dòng sét sơ cấp (cấp 1) 135kA, thứ cấp (cấp 2) 50kA

SF3630 480 135 50 AIMCB, SF363048013550AIMCB, tủ cắt lọc sét 3 pha 630A, dòng sét sơ cấp (cấp 1) 135kA, thứ cấp (cấp 2) 50kA

RelatedProducts